Проекти

Шановні студенти! 

Пропоную вам ознайомитись з курсом "Основ філософських знань".

Філосо́фія — дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах..


Ваше завдання   № 1 !!!

 1. Записати у своїх робочих зошитах тему, та основні питання до неї.
2. Після опрацювання, дайте  письмову відповіді на питання.

Тема 1. Сутність філософії, її предмет та функції


Філософія, її предмет і структура.
 Світогляд, його структура, риси, суспільно – історичний характер і роль у житті суспільства.

Питання до теми 1: 

Поясніть  сутність філософського світогляду. 


Ваше завдання   № 2 !!!

 1. Записати у своїх робочих зошитах тему, та основні питання до неї.
2. Після , запишіть план-конспект по темі і дайте  письмову відповідь на питання.

Тема 2. Природа світогляду і його історичні форми.


Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.
Філософський світогляд.
Гуманізм філософії.
Функції філософії.
Філософія і право. Філософія і мораль. Філософія і наука. Філософія і культура.

Питання до теми 2: За способом розумiння людиною свого мiсця світі можна виділити кілька основних типів світогляду:
 • 1. Міфологічний - 
 • 2. Релiгiйний свiтогляд 
 • 4. Науковuй свiтогляд 
 • 5. Мистецький світогляд 
Коротко поясніть суть цих типів світогляду.
 


Ваше завдання   № 3 !!!

 1. Записати у своїх робочих зошитах тему, та основні питання до неї.2. Після , запишіть план-конспект по темі і виконайте завдання.

Тема 3. Антична філософія.


Антична філософія.
Ранній грецький натуралізм (рання класика): мілетська школа, піфагорійці, елеати.
Геракліт і Парменід: релятивістська й абсолютистка концепції світу.
Левкіпп і Демокріт: ранні атомістичні вчення.
Висока класика: шлях до людини – філософські вчення софістів і Сократа.
 Об’єктивний ідеалізм Платона.
Філософська система Аристотеля.
Основні риси філософії епохи еллінізму (пізня класика) та її школи: кініки, скептики, епікуреїзм, стоїцизм, неоплатонізм.

Завдання до теми 3: На основі схеми, де зображені   ВИХІДНІ ПОЧАТКИ БУТТЯ ЗА АРІСТОТЕЛЕМ, створіть візуальну картинку філософського бачення іншого античного філософа ( із переліку в питаннях теми, окрім Арістотеля) з коротким поясненням до схеми.

Вихідні початки буття за Арістотелем


Ваше завдання   № 4 !!!

 1. Записати у своїх робочих зошитах тему, та основні питання до неї.

2. Після , перегляньте презентацію     ( перейдіть за посиланням)  філософія середньовіччя по темі і виконайте завдання.

Тема 4. Філософія європейського Середньовіччя.


Джерела середньовічної християнської філософії та її основні проблеми.
Християнство як світоглядне підґрунтя філософії середньовіччя.
 Специфіка типу філософування середньовіччя.
Етапи розвитку середньовічної філософії (апологетика, патристика, схоластика) та їх особливості.
Вчення Августина Блаженного про природу та людину.
 Реалізм і номіналізм. Філософське вчення Фоми Аквінського. Філософія епохи Відродження. Деїзм (Г. Галілей) і пантеїзм (Дж. Бурно). Гуманізм і проблема людської індивідуальності (М. Кузанський, М. Монтень).


Завдання до теми 4: Опишіть Філософію періоду Реформації,  та ідеї філософів - реформаторів. (М. Лютер, У. Цвінглі, Ж. Кальвін). 


Виконані завдання надсилатимете у групу Viber /

_____________________________________________

____________________________________________


Тема 5. Філософія Нового часу.


Наукова європейська революція ХVІІ ст. концепції можливості людського пізнання. Гностицизм та агностицизм. Проблема методу пізнання. Механіцизм, раціоналізм та емпіризм. Філософське обґрунтування нової картини світу (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спіноза, Г.В. Лейбніц, ДЖ. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм). Соціально – філософські аспекти у філософських поглядах емпіристів та раціоналістів Нового часу. Деїзм і матеріалізм у французькому Просвітництві. Вчення про природу і суспільство у філософії Просвітництва (Монтеск’є, Вольтер, Ж.- Ж. Руссо). Проблема людини у філософії Просвітництва. Французький матеріалізм ХVІІІ ст.


Тема 6. Західноєвропейська філософія ХІХ - ХХ ст. Сучасна філософія.


Особливості та характерні риси німецької класичної філософії, її місце в історії філософської думки. І. Кант: дуалізм світу людського буття – природний і моральний. Філософія людського «Я» (Й.-Г. Фіхте). Натурфілософія Ф. Шеллінга. Філософія абсолютної ідеї й діалектика Г. – В. – Ф. Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. Вплив ідей німецької класичної філософії на європейську культуру. Проникнення ідей німецької класичної філософії в Україні.
Вчення К.Маркса і Ф.Енгельса. Суспільно-історична природа людини і роль практики – вихідний пункт філософії марксизму. Вчення про метод. Різниця між діалектичним методом Маркса і діалектичним методом Гегеля.
Практика як критерій істини. Сутність матеріалістичного розуміння суспільства. Виділення світу соціального. Теорія відчуження. Діалектика природи Ф.Енгельса.
Основні напрями сучасної світової філософії. Позитивістська тенденція у сучасній світовій філософії. Етапи розвитку позитивізму (класичний позитивізм, махізм, неопозитивізм, постпозитивізм). Неотомізм як офіційна філософсько-теологічна доктрина католицької церкви. Виникнення некласичних філософських учень в ХІХ ст.. Ірраціонально-гуманістичний напрям у сучасній філософії: філософія життя і творчої еволюції, фрейдизм (неофрейдизм), герменевтика, феноменологія, екзистенціалізм, філософська антропологія. Філософія марксизму. Феноменологія.


Тема 7Онтологія: буття і матерія.


Поняття світу. Проблема світо устрою. Категорія буття. основні форми буття буття людини, буття світу, буття соціальне, буття духовне. Субстанція. Поняття матерії. Матеріалістична картина світу. Сучасна наука про будову і властивості матерії.Спосіб і форма існування матерії.
Взаємозв’язок матерії і руху. Поняття зміни. Абсолютність руху та відносність спокою як вираз змінності та стійкості. Форми руху. Їх класифікація. Простір і час – форми буття матерії.
Основні історичні підходи до проблем простору та часу субстанційний і реляційний. Принцип субстанційного підходу. Принцип реляційного підходу.
Взаємозв’язок простору-часу і матерії, що рухається. Проблема розмірності простору і часу. Якісне багатоманіття форм простору і часу в
неживій природі. особливості біологічного простору і часу. Соціальний простір і час.
Історичні типи практичного і духовного відношення людини до природи. Поняття “природа”. Природа і культура. Протиріччя у взаємовідносинах людини і природи. Точки зору у поглядах людини на природу.
Природа як об’єкт філософського осмислення. Поняття “географічне середовище” та “навколишня природа”. Взаємодія людини і природи. Залежність людини від географічного середовища існування в історії людини.
Протиріччя у взаємовідносинах суспільства і природи. Екологічні проблеми. Вплив їх на здоров’я людини. Вихід з екологічних труднощів. Руссоїстська і неоруссоїстська, реалістична філософські позиції. Екологічна філософія. Біоетика.

Тема 8. Феномен свідомості. Філософська антропологія.


Свідомість як філософська проблема. Матеріалістична та ідеалістична точки зору. Дуалізм. Поняття феноменології.
Генезис свідомості. Відображення як властивість матерії. Етапи розвитку відображення. Життя і мозок. Мозок як інформаційна система. Компонентна структура свідомості відчуття, сприйняття, уявлення. Почуття, емоції, переживання, ціннісні установки. Рівні свідомості свідоме, підсвідоме, несвідоме. Співвідношення свідомості і знання.
Суспільна свідомість та її роль в історичному процесі. Відносна самостійність свідомості від буття. Структура суспільної свідомості знання, цінності, норми. Рівні суспільної свідомості суспільна психологія та ідеологія, повсякденна та наукова свідомість. Форми суспільної свідомості політична, правова, моральна, естетична, релігійна.

Тема 9. Теорія пізнання (гносеологія).


Предмет і структура пізнання. Предмет гносеології. Основні поняття. Суб’єкт і об’єкт пізнання, пізнавальна позиція. Основні принципи теорії пізнання пізнаванність, визначальна роль практики, творчої активності суб’єкта в пізнанні. Етапи творчого процесу поява свідомо сформульованої проблеми, пошук вирішення проблеми, виникнення рішення, переведення змісту в об’єктивну форму культури, соціалізація творчої ідеї. Чуттєвий рівень пізнання (відчуття, сприйняття, уявлення).
Інформаційні основи чуттєвого пізнання. Інформаційний посередник. Механізм переходу матеріального в ідеальне. Раціональний рівень пізнання. Абстрактне мислення та його форми. Судження, вияв, умовивід. Єдність чуттєвого і раціонального. Поняття істини. Об’єктивність, абсолютність, відносність і конкретність істини. Наукове пізнання та його особливості. Парадигма. Гіпотеза та її перетворення в теорію. Методи емпіричного дослідження (спостереження, вимір, експеримент). Наукова теорія. Формування теорії гіпотетико-дедуктивного типу. Наукова абстракція.

Тема 10. Філософія суспільства та історії.


Основні підходи до розуміння соціуму як системи натуралістичний, ідеалістичний, діалектико-матеріалістичний.
Соціальна структура суспільства. Діалектика суспільного буття та суспільної свідомості. Суспільне виробництво. Виробництво матеріальних благ, відтворення матеріальних суспільних зв’язків, відтворення самої людини, відтворення ідей.
Економічний базис та політична надбудова. Діалектика базиса і надбудови.
Світ соціальних законів. Риси соціальних закономірностей закони не лише матеріальної, але й духовної діяльності мають статистичний та історичний характер.
Суспільство як система, що розвивається. Поняття суспільно-економічної формації. Моделі соціальної революції у філософії історії лінійна, циклічна та імовірнісна.
Ідеалістична та матеріалістична філософія про суспільство та особистість.
Проблема особистості як одна з пріоритетних у сучасній філософії. Роль соціального середовища у формуванні особистості. Особистість та її соціальна роль у суспільстві. Історичний процес та особистість. Самоусвідомлення та самооцінка. Сутність ідеології індивідуалізму та її історична роль. Об’єктивні та суб’єктивні основи індивідуалізму, конформізму. Всебічний та гармонійний розвиток особистості та історія людства. Колектив і особистість.
Світогляд суспільства, класу, особистості. Проблема свободи і необхідності у філософії. Необхідність та свобода вибору. Проблема “внутрішньої” та “зовнішньої” свободи. Філософський аналіз відчуження. Свобода особистості як критерій суспільного прогресу. Проблема прав і свобод людини в політиці та ідеології. Пізнання та використання соціальних законів – важлива умова. Соціально-економічне прогнозування, творча діяльність. Закономірності взаємозв’язку суспільства і особистості.

Тема 11. Сутність та історичні форми релігії. Християнство


Предмет і метод релігієзнавства. Походження релігії, її історичні форми. Структура світових релігій. Соціальні функції ті роль релігії в суспільстві. Проблеми релігійного життя в Україні: міжконфесійні відносини. Конфесії України в контексті міжнародних релігійних реалій.


Тема 12. Світові релігії. Буддизм та іслам


Становлення буддизму. Його основні ідеї та культ, його різновид та їх особливості. Появлення еволюції та християнства, особливості його віровчення та культа. Основні напрями християнства: православіє, католицизм та протестантизм. Іслам його виникнення та еволюція віровчення та культ течії та секти.

3. Рекомендована література

 1. Габрієлян О.А. Філософія історії : підруч./О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. К. Академ. видав., 2010 – 213с.

 2. Данильян О.Г. Основи філософії: навч. посіб./О.Г. Данильян, В.М. Тараненко.-Х.: Право, 2011. – 532с.

 3. Иванов Е.И. Социальная философия для юристов: очерки истории: [учеб. пособ. Для студ. юрид. вузов и фак.]/ Е.И. Иванов – М.: Волтерс Клувер,2007.- 904с.

 4. Основи філософії: підр.: [інтегр. Кредит. – модул. Курс для студ. Вищ. навч. Закл.]/ за ред.. Л.М.Нікітчна.- Донецьк: Дон НУЕТ,2009.-323с.

 5. Сучасний словник з суспільних наук/за ред.. О.Г. Данильяна, М.І. Панова. – Х.: Прапор, 2006. – 432с.

 6. Соціальна філософія: підр. для вищ. шк.- Х.: Прапор, 2007. - 688с.

 7. Філософія історії:підруч. для вищ. шк.- Х.:Прапор,2006.- 656с.

Немає коментарів:

Дописати коментар