ЗНО підготовка


Шановні мої учні. Одинадцятий клас !!!!! Спробуйте свої сили і перевірте свої знання.


Перейдіть за цим посиланням   http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=3 .

На цьому сайті Ви зможете повторити основні теми, та виконати тестові завдання.

Минулого тижня ми з Вами повторили тему "Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії.

Виконайте завдання для закріплення  матеріалу.Запитання 1
Яке місто зажило слави першої столиці національного відродження підросійської України в 19 ст.?
варіанти відповідей

 Катеринослав;


Харків; 


Одеса; 


Полтава.
Запитання 2
 Яке місто в 1817 р. отримало статус відкритого вільного порту (порто-франко)?
варіанти відповідей

Херсон; 


Миколаїв; 


Маріуполь;


Одеса.
Запитання 3
 На які роки припадає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?
варіанти відповідей

 1806–1812 рр.; 


1810–1812 рр.;


1825–1826 рр.; 


1846–1847 рр.
Запитання 4
Території яких губерній підросійської України заштриховано на карті?
варіанти відповідей

 Київська, Чернігівська, Харківська; 


 Катеринославська, Чернігівська, Подільська; 


Волинська, Катеринославська, Подільська;  


Чернігівська, Подільська, Таврійська.
Запитання 5
Коли відбулися події, про які йдеться в історичному джерелі?
 «…Мужність солдатів похитнулася; вигляд убитих і поранених, відсутність С.Муравйова завдали рішучого удару мужності повсталих 
чернігівців: вони, кинувши рушниці, розбіглися в різні боки»
варіанти відповідей

 1806–1812 рр.; 


 1810–1812 рр.; 


 1825–1826 рр.;


 1847–1848 рр.
Запитання 6
 Яка декабристська організація в своїх програмових документах планувала створити на території України дві автономії: Українську (столиця Харків) та Чорноморську (столиця Київ)?
варіанти відповідей

 Союз благоденства;


 Північне товариство;


 Південне товариство; 


 Товариство об’єднаних слов’ян.
Запитання 7
 Який завод збудовано фірмою «Брати Яхненки й Симиренко» в 1843 р. в селі Ташлику на Черкащині – один із перших у Російській імперії?
варіанти відповідей

 машинобудівний; 


 цукровий;


чавуноливарний; 


 мідяний.
Запитання 8
Доповніть твердження.
 Новоутворені Ізмаїльський, Акерманський, Хотинський повіти зі здебільшого українським населенням Бессарабської області опинились у 
складі Російської імперії внаслідок… 
варіанти відповідей

 російсько-турецької війни 1787–1791 рр.; 


 російсько-турецької війни 1806–1812 рр.; 


 російсько-французької війни 1812 р.; 


 російсько-турецької війни 1828–1829 рр.
Запитання 9
 Що визначало політику Російської імперії щодо України в першій половині 19 ст.?
варіанти відповідей

 адміністративно-територіальний поділ з урахуванням факту етнічного розселення; 


 нехтування відмінностями національного походження та
 історичних традицій; 


сприяння заселенню українських міст винятково українцями; 


підтримка самоврядування міст, українського судочинства.
Запитання 10
Які явища та процеси були характерними для 
промислового розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині 19 ст.?
варіанти відповідей

початок промислового перевороту;


панування фабрично-заводського виробництва; 


 будівництво перших залізниць; 


 уповільнення зростання чисельності міського населення; 


поява нових галузей промисловості, зокрема цукрової.
Запитання 11
 Про кого йдеться в уривку з джерела?
 «У 1847 p., у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де він 
вчився маршировки і рушничних прийомів...»
варіанти відповідей

 П. Пестель;


 С. Муравйов-Апостол;


 Т. Шевченко; 


 В. Капніст. 
Запитання 12
Що було характерним для першого етапу українського 
національного відродження? 
варіанти відповідей

створення видавничо-культурних, просвітницьких, археографічних закладів й організацій;


збирання та публікація українських народних пісень, легенд 
тощо; 


дослідження звичаїв і вірувань, написання історичних 
трактатів і художніх творів;


 створення перших політичних партій;


формування й поширення серед загалу вимоги суверенітету нації у межах незалежної держави.
Запитання 13
 Якої організації стосується наведений уривок з історичного джерела?
 «...Обер-поліцмейстер доправив знайдений поліцейськими служителями у квартирі 
Гулака рукопис, який він під час арешту встиг було сховати. Цей рукопис під назвою “Закон Божий” написаний рукою Гулака і складається зі 109 параграфів...»
варіанти відповідей

 «Малоросійське товариство»;


 Товариство об’єднаних слов’ян;


Кирило-Мефодіївське товариство;


«Південне товариство» декабристів.
Запитання 14
 Установіть відповідність між  назвами українських губерній у 
складі Російської імперії в середині 19 ст. та їхнім місцем розташування, позначеним буквами на карті.
1  Чернігівська
2  Волинська
3  Херсонська 
4  Подільська 
варіанти відповідей

1-Б;2-В;3-А;4-Д


1-Б;2-А;3-Г;4-В


1-Д;2-А;3-Г;4-В


1-А;2-Б;3-В;4-Г
Запитання 15
 Установіть відповідність між іменами діячів першого етапу національного відродження та їхніми стислими 
характеристиками.
1 Михайло Максимович
2 Іван Котляревський
3 Ізмаїл Срезневський
4 Микола Цертелєв
А) автор першого твору, що засвідчив появу нової української літератури й нової української літературної мови, водночас уособлюючи початок національного відродження
Б) перший дослідник і видавець українських народних дум. Його збірка, що складалася з 10 текстів (творів),започаткувала українську фольклористику
В) учений енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології,
 етнографії, ботаніки. Упорядкував і видав три збірки народних пісень, що започаткували наукову фольклористику
Г)  учений, громадський діяч, з ініціативи якого було засновано Харківський університет 
Д) філолог-славіст, етнограф, записував пісні й звичаї, які разом із власними коментарями опублікував у Харкові в 1833–1838 рр. у фольклорних та історико-літературних збірниках – «Запорозька старина»
варіанти відповідей

1-Д;2-Б;3-А;4-В


1-А;2-В;3-Д;4-Г


1-В;2-А;3-Д;4-Б


1-В;2-А;3-Д;4-Г
Запитання 16
 Установіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
А Микола Костомаров
Б Тарас Шевченко
В Ізмаїл Срезневський
Г  Михайло Максимович 
Д Іван Котляревський
варіанти відповідей

А-3;В-2;Г-4;Д-1


А-4;Б-2;В-3;Г-1


А-2;В-2;Г-3;Д-1


Б-1;В-4;Г-2;Д-3
Запитання 17
Які адміністративно-територіальні одиниці підросійської України були на землях колишніх Гетьманщини та Слобожанщини?
варіанти відповідей

Волинська;  


 Київська; 


Катеринославська; 


 Полтавська; 


Харківська;


 Чернігівська.
Запитання 18
 Які явища та процеси характерні для соціально-економічного життя підросійської України в першій половині 19 ст.?
варіанти відповідей

 інтенсивний шлях розвитку сільського господарства; 


зменшення визиску селянства та його майнового розшарування; 


 збереження кріпосницьких відносин; 


 домінування поміщицького землеволодіння; 


 панування натурального господарства;


 наростання антикріпосницьких виступів; 


завершення промислового перевороту.
Запитання 19
 Доповніть твердження.
 У лютому 1832 р. після придушення польського повстання царський уряд призначив київського губернатора керувати т. зв. Південно-Західним краєм, до складу якого належали такі губернії:
варіанти відповідей

Катеринославська;  


Київська;  


 Волинська;


Подільська; 


 Полтавська; 


Харківська.
Запитання 20
 Що передбачали положення програмових документів 
Кирило-Мефодіївського братства?
варіанти відповідей

побудову майбутнього суспільства на засадах християнської моралі; 


 створення федерації слов’янських народів на чолі з Польщею – «непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім»;


поділ Росії на 13 федеративних штатів, два з яких – 
Чорноморський зі столицею в Києві та Український зі столицею у Харкові; 


утвер-
дження в суспільстві демократичних прав і свобод для громадян; 


 формування на Чернігівщині й Полтавщині 60-тисячного козацького війська; 


знищення самодержавства й скасування кріпацтва та суспільних станів.
Запитання 21
 Якими були напрямки діяльності кирило-мефодіївців?
варіанти відповідей

збирали кошти на видання нових книг і відкриття народних 
шкіл;


 налагоджували зв’язки з російським декабристським рухом;


писали наукові праці й виступали з лекціями в навчальних 
закладах Києва;  


готувалися до організації збройного повстання в Україні;


 розповсюджували антиурядові твори, готували прокламації;


 заснували перший український професійний театр.
Запитання 22
Вихід якої книжки засвідчив початок національного 
відродження в українських землях у складі Російської імперії?
а) «Енеїда» Івана Котляревського; 
б) «Малоросійські пісні» Михайла Максимовича;
в) «Історія Малої Росії» Дмитра БантишаКаменського;
г) «Історія України-Русі» Михайла Грушевського.
варіанти відповідей
 

 

 

 
Немає коментарів:

Дописати коментар