9 клас правознавство


Шановні 9-ти класники.


Для ефективної підготовки до уроку за темою " Право власності "  ви повинні, опрацювавши відповідний матеріал підручника дати відповіді на такі питання:

 • що таке власність;
 •  які види власності існують в Україні;
 •  називати шляхи набуття права власності;
 •  як здійснюються права власності неповнолітніх;
 Опрацювати  Конституцію України, стаття 41.
 Опрацювати Цивільний кодекс,статті 316-317, 319,321.

Ваше завдання, опрацювавши відповідний матеріал, та скориставшись допомогою Інтернету, розкрити поняття розпорядження, користування та володіння, наводити приклади і підготувати правові дефініції по цій темі.


Обов'язковим завданням для всіх решти учнів є заповнення цієї таблиці.


Форми власності в Україні
Власність Українського народу
Державна
Приватна
Комунальна (власність села, району, міста)

!!!! ЗАВДАННЯ 1


Спостерігаючи за труднощами, які виникли у вас щодо визначення   права власності  - як сукупності повноважень власника по володінню, користуванню і розпорядженню майном. Пропоную повторити ці поняття.

Володіння — фактична наявність речі в господарстві власника і його можливість впливати на неї безпосередньо. Володіння може бути законним (наприклад, наявність в особи речей на правах власності) і незаконним (наприклад, володіння майном, добутим злочинним шляхом, привласнення знахідки). Незаконне володіння поділяється на добросовісне (коли особа не знала і не могла знати про те, що володіє чужим майном) і недобросовісне (коли особа знала або повинна була знати про те, що володіння незаконне).
Користування — це право вилучати з речей їх корисні властивості (наприклад, обробляти землю і отримувати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг та взуття).
Розпорядження — це право визначати юридичну або фактичну частку майна (наприклад, продавати, дарувати, обмінювати, переробляти, заповідати тощо).
Наведіть по 3 приклади повноважень власника.
!!!! ЗАВДАННЯ 2 (це завдання оцінюється трьома балами) 
Давайте опрацюємо питання: які договори є цивільно-правовими. Спробуємо з Вами укласти кілька видів цивільно-правових договорів. Та мабуть не лишнім буде дізнатися які договори можуть укладати наповнолітні.
Перш ніж ми почнемо опрацьовувати ці питання, вам необхідно ознайомитися з Цивільним кодексом України. В цьому Вам допоможе посилання.

Крок 1 . Скориставшись статтями ЦкУ, випишіть визначення Договору та види договорів. Цивільний кодекс України

(Розділ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР) 

Подробнее:http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini.htm
Крок 2. Скориставшись статтями ЦкУ   (Розділ III ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ) 

Подробнее:http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini.htm

  випишіть види договорів та сторони які укладають ці угоди.
Крок 3. Уявіть себе на кілька хвилин нотаріусом. Виберіть з переліку взірець одного з договорів, заповніть його та прокоментуйте його зміст ( сторони, предмет, ціна, відповідальність)

Крок 4  Укласти  цивільно-правовий договір  може  будь-яка  повнолітня  особа.  Якщо  вік людини  менший  за  18  років,  то  законодавство  встановлює  певні  обмеження  щодо можливості укладати договори.

Випишіть ці обмеження користуючись статтями ЦкУ.

(поверніться до кроку1, зайдіть за посиланням на відповідний сайт).

Висновок

!!!!!! Завдання 3

Результатом вашої роботи має бути буклет-пам'ятка  "Цивільно-правові договори"Наступна тема: Особисті майнові та немайнові права.

Особисті немайнові права автора, також немайнові авторські права — разом з майновими правами становлять авторські права.

В Україні Особисті немайнові права автора можуть належати виключно фізичній особі і визначаються статтею 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
До особистих немайнових прав автора належать:
 1. право зазначення авторства, також право авторства — право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
 2. право на ім'я — справжнє, псевдонім або анонімність:
  1. право дозволяти або забороняти використання твору під справжнім ім'ям автора
  2. право на псевдонім — право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
  3. право на анонімність — забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 3. право на цілісність твору — право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.
До немайнових прав також належить право на захист репутації — захищати твір, включно із його назвою від будь-якого викривлення, що може завдати шкоди честі та гідності автора. Це право пов'язане з правом на цілісність твору.
Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.


Завдання !!!!

- Опрацюйте відповдний параграф у пдручнику.
  - Перегляньте презентацію. 
- Випишіть основні тези в робочий зошит
- Виконайте  тестов завдання.
 Презентаця за посиланням       Особисті майнові та немайнові права


Тестові завдання

1. Інтелектуальна власність у звичайному розумінні:
1) це права на результати інтелектуальної діяльності;
2) результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях;
3) творча діяльність людини.
2. Що є результатами художньої творчості:
1) художні твори;
2) торговельні марки;
3) комерційна таємниця.
3. За історично сформованою традицією результати технічної творчості називають:
1) об’єктами інтелектуальної діяльності;
2) об’єктами права промислової власності;
3) об’єктами авторського права та суміжних прав.
4. Інтелектуальну власність слід розглядати, як об’єкт:
1) матеріальний;
2) нематеріальний.
5. Яку подвійну природу прав має право інтелектуальної власності:
1) право володіння і право користування;
2) право на авторство і право на недоторканість твору;
3) майнове право і немайнове право.
6. Якій особі належить особисте немайнове право:
1) юридичній та фізичній особі;
2) творцю, тобто фізичній особі;
3) тільки підприємству або господарському товариству.
7. Якій особі належить майнове право:
1) творцю (автору) або юридичній особі;
2) юридичній особі;
3) тільки фізичній особі, тобто творцю (автору).
8. Як називався документ, який покінчив із зловживанням дарування особливих прав в Англії:
1) Патентна грамота;
2) Статус про монополії;
3) особливі привілеї.
9. Яким законом було затверджено вперше поняття “копірайту”:
1) Статут королеви Анни;
2) Статус про монополії;
3) Бернська конвенція.
10. За якою системою не визнавалися особисті немайнові права автора:
1) Романська система авторського права;
2) Англосаксонська система авторського права.
11. Який документ започаткував міжнародний період охорони авторських прав:
1) два декрети, прийнятих Конституційною асамблеєю;
2) Бернська конвенція;
3) Паризька конвенція.
12. Який нормативний документ започаткував становлення законодавства України про інтелектуальну власність:
1) Закон України “Про авторське право і суміжні права”;
2) Закон України “Про власність”;
3) Цивільний кодекс України.
13. Який ключовий момент послужив розвитку авторського права:
1) видання двох Декретів;
2) виготовлення першого друкувального станка;
3) прийняття Статуту королеви Анни.
14. За принципами англосаксонської системи авторського права з якого моменту виникають права автора:
1) з моменту створення твору;
2) авторське право виникає за умови реєстрації твору;
3) з моменту надання автору особливих привілей.
15. Який міжнародний договір надає охорону правам виконавця, виробникам фонограм та організаціям мовлення:
1) Паризька конвенція;
2) Бернська конвенція;
3) Римська конвенція.
16. Який суб’єкт авторського права є “первинним”:
1) Центр книговидань;
2) особа, яка набула авторське право за договором;
3) автор.
17. Авторське право охоплює собою відносини:
1) організаційні;
2) стосовно об'єктів науково-технічної творчості;
3) стосовно створення і використання творів науки, літератури і мистецтва;
4) лише особисті немайнові права авторів.
18. Хто може бути автором твору:
1) Центр книговидань;
2) особа без громадянства;
3) юридична особа, тобто організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
19. Чи є авторське право на інтерв’ю співавторством:
1) так;
2) ні.
20. Авторським правом охороняються:
1) його об'єкти;
2) особисті немайнові і майнові права авторів і правонаступників;
3) твори науки, літератури і мистецтва;
4) інформація про управління правами мистецтва.
21. Псевдонім це:
1) вигадане ім'я, що обране автором для зазначення свого авторства;
2) присвоєне державою кодове ім'я для індивідуалізації особи;
3) кличка фізичної особи;
4) частина прізвища фізичної особи.
22. Іноземні особи в Україні мають авторські права:
1) передбачені їх національним законодавством;
2) користуються прерогативами стосовно до громадян України;
3) обмежуються в правах відповідно до встановленої реторсії;
4) однакові з громадянами України.
23. Суб'єктами авторського права є:
1) патентоволодільці;
2) фізичні і юридичні особи;
3) автори, їх спадкоємці та володільці авторських прав;
4 )держава в особі скарбниці.
24. Об'єктом авторського права є:
1) похідні твори;
2) твори народної творчості;
3) грошові знаки;
4) державні нагороди України.
25. Авторське право виникає:
1) внаслідок факту його створення;
2) тільки після його реєстрації;
3) із моменту виконання всіх формальностей щодо ідентифікації твору;
4) із моменту сплати коштів за користування значком ©.
26. Авторське право залежить від:
1) реєстрації цього права у патентному відомстві України;
2) права власності на матеріальний носій;
3) не залежить від його носія;
4) розміру встановленої авторської винагороди.
27. Співавтори це:
1) всі особи, що були причетні до, оприлюднення твору;
2) особи, творчою працею яких створено твір;
3) інвестори, особи, що фінансували створення твору;
4) особи, що надавали консультативну допомогу та керували проектом.
28. До особистих немайнових прав віднесено:
1) право на оприлюднення твору;
2) вимоги визнання свого авторства;
3) вибір назви свого твору;
4) передача твору для використання іншим особам.
29. До майнових прав авторів відноситься:
1) виключне право авторства;
2) право вимагати збереження цілісності твору;
3) виключне право на використання твору;
4) право на подання твору на конкурси та премії.
30. Авторське майнове право на службові твори переважно виникає:
1) у автора;
2) у роботодавця;
3) у автора і роботодавця;
4) у того, хто більше заплатить.
31. Вільне відтворення твору із зазначенням імені автора дозволяється:
1) для публічної демонстрації і публічного показу;
2) розповсюдження примірників творів шляхом першого продажу;
3) для введення в прокат;
4) видання у світ рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих.
32. Право спадкування це:
1) право вводити твір у обіг на будь-якій території;
2) заповідати твір у спадщину;
3) отримувати відсотки від вартості кожного наступного перепродажу твору образотворчого мистецтва.
33. Авторські права в Україні для спадкоємців діють на протязі:
1) 25 років;
2) 70 років;
3) 50 років;
4) 75 років.
34. Майнові права у авторському праві можна:
1) продати;
2) передати на підставі ліцензійного договору;
3) використати на підставі ліцензії;
4) подарувати.
35. Об'єктами суміжних прав визнаються:
1) передачі (програми) організацій мовлення;
2) топографії інтегральних схем;
3) місця походження товарів;
4) права осіб, що сприяли створенню і комерційному успіху твору.
35. Первинними суб'єктами суміжних прав є:
1) автори;
2) виконавці, виробники фонограм (відеограм), організації мовлення;
3) інвестори — особи, які фінансували створення творів, їх носіїв, програм мовлення;
4) Державний комітет України по теле- і радіомовленню.
36. До майнових прав виконавців відноситься:
1) вимагати зазначення свого імені при кожному використанні твору;
2) комерційний прокат своїх виконань, що зафіксовані у фоно- чи відеограмі;
3) збір авторської винагороди в усіх місцях з платним входом, де відтворюється його виконання;
4) фіксація програм на матеріальному носії.
37. Плагіатом вважається:
1) вчинення дії, що загрожує порушенню авторських прав;
2) підроблення, зміни і вилучення інформації в електронній формі;
3) опублікування, відтворення і розповсюдження без дозволу примірників твору;
4) оприлюднення твору під іменем особи, що не є його автором.
38. Захист авторських прав включає:
1) встановлення правового режиму об'єктів авторського права;
2) звернення до суду з позовом про поновлення порушеного права;
3) встановлення правового становища суб'єктів авторського права;
4) прийняття законодавства у сфері авторського права.
39. За порушення майнових авторських і суміжних прав суд має право:
1) накласти арешт на контрафактні примірники твору;
2) знищити контрафактні примірники;
3) передати контрафактні примірники для реалізації через аукціон;
4) передати контрафактні примірники для благодійних цілей.
40. Суміжні майнові права виконавців діють протягом:
1) тих же строків, що і авторське право;
2) 50 років із дати першого запису виконання;
3) за життя виконавця та 50 років після його смерті;
4) зазначеного самим виконавцем строку.
41. До майнових прав організацій мовлення відноситься:
1) право вимагати її згадування у разі відтворення програми;
2) право вимагати винагороду за використання своєї програм іншими організаціями мовлення;
3) публічне оповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;
4) ввезення на митну територію України програм з метою поширення їх серед публіки.
42. Перехід авторського твору у суспільне надбання надає право:
1) використовувати вільно цей твір з виплатою суспільству ренти;
2) використовувати їх вільно без виплати авторської винагороди;
3) використовувати у подальшому ці твори лише з дозволу суспільства;
4) використовувати цей твір лише державою у особі її уповноважених органів.
43. Що є об’єктами авторського права:
1) переклади;
2) спектакль;
3) методи;
4) задум письменника;
5) комп’ютерні програми;
6) рівняння;
7) символи та знаки підприємств.
44. Який строк охорони особистих немайнових прав автора:
1) безстроково спадкоємцями або державою;
2) таке право стає суспільним надбанням і не охороняється взагалі.
45. Який знак дає охорону авторського права:
1) ;
2) ;
3) .
46. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає:
1) через 70 років, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого виконання;
2) через 10 років, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого виконання;
3) через 50 років, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого виконання.
47. В яких випадках допускається використання виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення без виплати винагороди:
1) відтворення зазначених об’єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень;
2) використання фонограм, опублікованої з комерційною метою шляхом передачі фонограми в ефір;
3) використання фонограм, опублікованої з комерційною метою шляхом публічного виконання фонограми.
48. Право промислової власності є:
1) інститутом авторського права;
2) самостійним інститутом права інтелектуальної власності;
3) підгалуззю економічного права;
4) матеріальними активами держави.
49До об'єктів права промислової власності відносяться:
1) нова техніка;
2) витвори ужиткового мистецтва;
3) промислові підприємства;
4) корисні моделі.
50Винаходом визнається:
1) нове промислово придатне конструктивне виконання пристрою;
2) комп'ютерна програма;
3) технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності;
4) відкриття наукових теорій та математичних методів.
51Службовим винаходом визнається:
1) винахід, що створений працівником;
2) винахід, що містить державну таємницю;
3) винахід, що створений на підставі замовлення;
4) конвенційний винахід.
52Роботодавцем визнається:
1) особа, що на підставі договору замовила розробку винаходу;
2) особа, що працює за трудовим договором;
3) особа, яка прийняла працівника за трудовим договором;
4) особа, яка видає трудові книжки.
53Патентом визнається:
1) документ, що дає право на здійснення торговельної діяльності;
2) охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід;
3) документ, що видається на раціоналізаторську пропозицію;
4) дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю.
54. Кваліфікаційною експертизою визнається:
1) встановлення відповідності об'єкта умовам патентоздатності;
2) формальна експертиза;
3) експертиза на локальну новизну;
4) виявлення дійсного автора винаходу.
55Ліцензією визнається:
1) дозвіл на здійснення ліцензованої підприємницької діяльності;
2) документ, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи;
3) дозвіл власника патенту на використання винаходу іншими особами за певних умов;
4) рішення суду про використання винаходу іншими особами.
56Автором винаходу визнається:
1) власник патенту;
2) особа, яка подала заявку;
3) юридична особа;
4) особа, яка створила патентоспроможний винахід.
57Заявкою визнається:
1) документ, що посвідчує право власності на корисну модель;
2) висновок формальної експертизи;
3) сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту;
4) документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних ознак винаходу.
58Пріоритет заявки це:
1) вказана у заявці дата її складання;
2) першість у поданні заявки;
3) першість у розробці винаходу;
4) першість у оприлюдненні інформації про винахід.
59Об'єктом винаходу визнається:
1) комп'ютерні програми;
2) методи виконання розумових операцій;
3) конструктивне виконання пристрою;
4) продукт.
60Не може бути об'єктом винаходу:
1) спосіб;
2) застосування раніше відомого винаходу за новим призначенням;
3) штам мікроорганізму;
4) сорти рослин і породи тварин.
61Строк дії патенту України на винахід становить:
1) 6 років від дати подання заявки;
2) 20 років від дати подання заявки;
3) 30 років від дати подання заявки;
4) 10 років від дати подання заявки.
62. Строк дії деклараційного патенту України на корисну модель становить:
1) 6 років від дати подання заявки;
2) 20 років від дати подання заявки;
3 )30 років від дати подання заявки;
4) 10 років від дати подання заявки.
63Обсяг правової охорони винаходу визначається:
1) заявою про видачу патенту;
2) описом винаходу;
3) формулою винаходу;
4) патентом.
64Умовами патентоздатності винаходу визнаються:
1) новизна, однорідність, стабільність, відмінність;
2) новизна і промислова придатність;
3) новизна, висота винаходу, промислова придатність;
4) новизна, винахідницький рівень, промислова придатність.


Бажаю успхів!!!! Відповіді та фото виконаних завдань у робочих зошитах можете скидати у групу Viber, або у Блог ( коментарі)

Немає коментарів:

Дописати коментар