Історія України 10 клас

Тема. Українська державність в 1917-1921 роках.

Шановні десятикласники! Перш ніж опрацювати тему, я пропоную Вам опрацювати завдання для повторення попереднього матеріалу.


Перегляньте фільм і скориставшись вашими записами у конспектах спробуйте виконати завдання, які запропоновані Вам нижче. Бажаю успуху.Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь
1. Укажіть, які українські землі напередодні Першої світової війни не входили до складу Австро-Угорщини.
А Галичина;
Б Буковина;
В Волинь;
Г Закарпаття.
2. Коли була утворена організація, засновником якої стала группа наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донцов, М. Меленєвський та ін.)?
А Серпень 1914 р.;
Б вересень 1914 р.;
В серпень 1915 р.;
Г вересень 1915 р.
3. Яку назву мала організація, утворена 1 серпня 1914 р. у Л ьвові?
А «Просвіта»;
Б Товариство українських поступовців;
В Союз визволення України;
Г Г оловна Українська Рада.
4. Яку назву має стаття Симона Петлюри, в якій є такі слова: «Толерантна постава до українців Австрії… відкрила б великі можливості: вона створила б потяг відірваними історичними умовами частини до національного українського цілого, зв’язаного з Р осією: унаслідок того сталося би велике діло виправлення історичної помилки, а українському народові… відкрилась би
можливість розвитку його багатих сил в єднанні з відродженою Росією і народами, що її заселяють».
А «Маніфест до українського народу»;
Б «Війна та українці»;
В «Наша платформа»;
Г «Наша програма».
5. Укажіть назву події, зобра-  
женої на картосхемі:
А Галицька битва;
Б капітуляція фортеці Пе-
ремишль;
В битва за гору Маківку;
Г Брусиловський прорив.
6. Якого положення серед наведених у планах країн Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни не було?
А Перетворення України у плацдарм для подальшого наступу на Схід;
Б розширення території Німецької імперії за рахунок українських земель Сходу і Півдня;
В приєднання до Австро-Угорщини Холмщини, Підляшшя, Волині та Поділля;
Г проголошення незалежної Української держави.
7. Яке положення не передбачалось у програмі Союзу Визволення України?
А Утворення самостійної Української держави;
Б проголошення автономії України у складі Росії;
В запровадження демократичного ладу;
Г надання рівних прав представникам всіх національностей.
8. Яку подію Першої світової війни Росія оцінювала як продовження справ Івана Калити?
А Вторгнення російських військ у Г аличину;
Б арешт Андрія Шептицького;
В прибуття Миколи ІІ до Львова;
Г Брусиловський прорив.
9. Яку назву мав орган влади в Україні, утворений 4 березня 1917 року?
А Тимчасовий уряд;
Б Центральна Рада;
В  енеральний Секретаріат;
Г Військовий генеральний комітет.
10. Позначте дату події, що зображена на даній ілюстрації:
А 16 березня 1917 р.;
Б 17 березня 1917 р.;
В 18 березня 1917 р.;
Г 19 березня 1917 р.
11. Хто з наведених українських політичних діячів не був членом Центральної Ради?
А М. Грушевський;
Б В. Винниченко;
В Є. Петрушевич;
Г С. Єфремов.
12. Представники якої політичної партій не входили до Центральної Ради на момент її створення 4 березня 1917 року?
А Українська соціал-демократична робітнича партія;
Б Українська соціал-демократична робітнича партія більшовиків;
В Українська партія соціалістів-самостійників;
Г Українська партія соціалістів-революціонерів.

Завдання ІІ . Обрати правильні варіанти відповідей
1. Які із тверджень характеризують діяльність історичного діяча, зображеного на ілюстрації (3 правильні відповіді)?
А Митрополит Української греко- 
католицької церкви;
Б мав науковий ступінь доктора меди-
цини;
В будучи депутатом Галицького сейму,
відстоював інтереси українського на-
селення Галичини;
Г підтримував розвиток освітньо-
культурного життя у західноукраїн-
ських землях;
Д заснував Національний історичний
музей;
Е у 1915 р. був заарештований і вивезений до Росії.
2. Укажіть події, які можна віднести до бойового шляху Українських січових стрільців (4 правильні відповіді).
А Оборона Ужоцького перевалу в ході Галицької битви;
Б бої за гору Маківку поблизу Славська;
В бої на горі Лисоня поблизу Тернополя;
Г_підняття над Галичем жовто-синього українського національного прапора;
Д контрнаступ по лінії Кам’янець–Подільський–Тернопіль–Кременець–Дубно;
Е Брусиловський прорив.
3. Позначте наслідки ІІ Універсалу для України (3 правильні відповіді).
А Урядова криза;
Б півмільйонна демонстрація у Петрограді;
В арешт лідерів більшовиків;
Г виступ самостійників;
Д нейтралізація прихильників незалежної України;
Е висилка М. Міхновського на фронт.

Завдання ІІІ . Встановити відповідність, утворивши логічні пари
1. Установіть відповідність між діячами та подіями, з ними пов’язаними.
1 О. Бобринський
А Утворення Головної української ради
2 М. Галущинський
Б Утворення Союзу визволення України
3 А. Шептицький
В Утворення легіону Українських січових стрільців
4 Д. Донцов
Г Утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства
5 К. Левицький


2. Установіть відповідність між подією та територією.
1 Утворення «Юнацької спілки»
А Перемишль
2 Контрнаступ російських військ у березні 1915 р.
Б Львів
3 Участь Легіону УСС у похоронах І. Франка
В Чернівці
4 Утворення «Товариства допомоги населенню Півдня України, що постраждало від воєнних дій»
Г Харків


Д Київ

3. Установити відповідність між політичними діячами — членами Генерального Секретаріату Української Центральної Ради та їхніми посадами.
1 С. Петлюра
А Г олова Генерального Секретаріату
2 В. Винниченко
Б Генеральний писар
3 С. Єфремов
В Секретар військових справ
4 Б. Мартос Г
Г Секретар міжнаціональних справ
5 П. Христюк


Завдання ІV. Встановити хронологічну або логічну послідовність
1. Розташуйте отаманів Легіону Українських січових стрільців в тій послідовності, що відповідає хронології керування ними цією військовою організацією.
А Мирон Тарнавський;
Б Г ригорій Коссак;
В Михайло Галущинський;
Г Осип Микитка.

2. Запишіть події, що відбувалися на території України в роки Першої світової війни, в хронологічній послідовності.
А Страйк робітників металургійного заводу в селищі Кам’янському Катеринославської губернії;
Б проголошення Францом-Йосифом І автономії Галичини;
В Галицька битва;
Г приїзд Миколи ІІ до Галичини.

3. Розташуйте в хронологічній послідовності заходи щодо формування української армії, що були проведені Центральною Радою навесні 1917 р.
А Скликання І Всеукраїнського військового з’їзду;
Б створення Генерального українського військового комітету;
В утворення підрозділів Вільного козацтва;
Г організація полку ім. Б. Хмельницького.


1 і 2 Універсали ЦР
3 і 4 Універсали.
Проголошення УНР.
Гетьманський переворот. Українська держава Павла Скоропадського. 

Завдання! Перегляньте презинтацію за посиланням. Підготуйтесь дати свою оцінку ситуації, яка склалася для УЦР.
війна Радянської Росії проти УНР

Перегляд фільму за посиланням допоможе Вам глибше зрозуміти ситуацію і роль особистості у важкі для України часи.Симон Петлюра


Частина з цих (80%) завдань будуть на контрольній
I рівень
1.    Політика непу почала здійснюватися в середині 20-х років:
а) так;                              б) ні.
2.    Установіть хронологічну послідовність подій.
§  Початок українізації
§  Утворення СРСР.
3. Союзна держава, що складається з утворень, які мають ознаки державності, називається:
а) федерацією;          б) автономією;               в) конфедерацією.
II рівень
4.    Дайте визначення термінів (понять):
«концесія» -
«госпрозра­хунок» -
5.    Назвіть посади зазначених історичних осіб:
М. Фрунзе -
М. Скрипник -
М. Владимиров -
6.    Визначте історичне явище, подію, особистість за описом.
З 1925 р. Державний банк витіснив акціонерні та комерційні банки, здобувши право на розподіл кредитних ресурсів.
III рівень
7. Визначте причинно-наслідкові зв'язки:
а)     політика «воєнного комунізму» - перехід до непу;
б)     УНР Українська Держава -УНР - УСРР.
8. Виберіть правильні твердження. Обґрунтуйте свій вибір.
Запровадження непу:
а)    привело до відновлення сільського господарства;
б)    розв'язало основні проблеми економічного розвитку;
в)    означало часткову реставрацію дореволюційного устрою у сфері економіки.
9. Заповніть таблицю.
Причини утворення СРСР
У чому виявлялося
Ідеологічні

Економічні

Політичні

IV рівень
10.   Історик О. Субтельний про значення утворення СРСР говорив: «Таким чином, українці нарешті отримали територіально-адмініст­ративні рамки, які відображували їх самобутність, тобто те, чого вони не мали від часів козацької Гетьманщини XVIII ст.». Чи згодні ви з цим твердженням? Чому? Назвіть позитивні і негативні наслід­ки входження УСРР до складу СРСР.
11.   Політику українізації ініціювала Комуністична партія. Чому ж тоді Г. Зінов'єв, один з лідерів більшовиків, на другій сесії ЦВК СРСР у квітні 1926 року заявляв, що українізація «явно супе­речить нашій національній політиці, б'є по нашій лінії в цьому пи­танні, допомагає петлюрівщині»? Аргументуйте свою відповідь.
12.   Підготуйте тези виступу для участі в конференції: «Неп: довго­тривала політика чи маневр більшовицької партії?».
Варіант 2
I рівень
1. Деякі керівники України критикували принципи утворення СРСР:
а) так;                                 б) ні.
2. Установіть хронологічну послідовність подій.
§  Утворення СРСР
§  Перехід до непу.
3. Система поглядів, що заперечує всю сукупність релігійних уявлень, називається:
а) теократією;            б) теологією;                   в) атеїзмом.
II рівень
4.   Дайте визначення термінів (понять):
«продподаток» -
«товарно-грошові відносини» -
5.   Назвіть посади зазначених історичних осіб:
Г. Петровський -
В. Галицький -
Ю. Тютюнник -
6. Визначте історичне явище, подію, особистість за описом.
Один з небагатьох лідерів України, що виступав проти плану автономізації республік, був знятий з посади у 1923 році.
III рівень
7. Визначте причинно-наслідкові зв'язки:
а)     стан промисловості — перехід до непу;
б)     «воєнно-політичний союз» республік — утворення СРСР.
8. Виберіть правильні твердження. Обґрунтуйте свій вибір.
Причинами згортання непу були:
а)    світова економічна криза, що почалася наприкінці 20-х рр.;
б)    загроза інтервенції з боку західних країн;
в)     неп перешкоджав планам Й. Сталіна в утвердженні особистої диктатури.

I рівень
1.   У 30-ті рр. у СРСР зберігався неп:
а) так;                                           б) ні.
2.   Установіть хронологічну послідовність подій.
Ø Голодомор в Україні
Ø  Початок стахановського руху
3. Перетворення дрібних одноосібних селянських господарств у великі сільськогосподарські підприємства називається:
а) кооперацією;        б) колективізацією;                     в) комутацією.
II рівень
3.   Дайте визначення термінів (понять):
«тоталітаризм»-
«п'ятирічка»-
5. Визначте історичне явище, особу, подію за описом.
Цей завод-гігант споруджувався на порожньому місці ударни­ми темпами, і перша його продукція зійшла з конвеєра вже через 18 місяців.
6. Назвіть посаду зазначених історичних осіб:
П. Постишев -
М. Хрущов -
О. Богомолець -
III рівень
7. Установіть причинно-наслідкові зв'язки:
а)     згортання непу —> колективізація;
б)     економічний розвиток СРСР —> посилення хлібозаготівлі.
8. Виберіть правильні твердження. Стисло обґрунтуйте свій вибір.
Голодомор початку 30-х рр. в УСРР:
а)    був виявом антиукраїнської політики сталінського керівництва;
б)    мав на меті «розкуркулювання» селянства;
в)     став глобальною катастрофою XX ст.
9. Заповніть таблицю.
ОСНОВНІ РИСИ КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СРСР (УРСР) НАПРИКІНЦІ 30-х рр.
Риса
У чому виявлялася


IV рівень
10.   Як ви розумієте слова історика Л. Конопльова, що в «Україні тридцять сьомий рік почався у тридцять третьому»? Чи згодні ви з цим твердженням?
11.   Уявіть, що ви зустрілися з М. Грушевським у Москві в 1932 р. Про що б ви запитали його? Чому? Що він міг би вам розповісти?
12.   Підготуйте план свого виступу на конференції «Причини і на­слідки встановлення режиму особистої влади Й. Сталіна». Які пи­тання і чому ви внесли у цей план?
Варіант 2
І рівень
1.   Наприкінці 30-х рр. у СРСР переміг колгоспний лад:
а) так;                                 б) ні.
2.   Установіть хронологічну послідовність подій.
Ø Згортання непу
Ø  Початок п'ятирічок
3. Група осіб в організації або партії, яка проводить політику протидії, опору більшості, називається:
а) ревізіоністами;         б) опозицією;             в) опортуністами.
II рівень
3.   Дайте визначення термінів (понять):
«артіль» -
«радянська модернізація» -
5. Визначте історичне явище, особу, подію за описом.
Не обіймаючи в Україні на початку 30-х рр. найвищих посад, він мав фактично надзвичайні повноваження.
6. Назвіть посаду зазначених історичних осіб:
С. Кіров -
В. Молотов -
В. Чубар -
III рівень
7. Установіть причинно-наслідкові зв'язки:
а)    згортання непу -> форсована індустріалізація;
б)    політичний розвиток СРСР —» формування тоталітарної системи.
8. Виберіть правильні твердження. Стисло обґрунтуйте свій вибір.
Психологічними особливостями атмосфери тоталітарного суспільства:
а)     є взаємна терпимість;
б)     є культ боротьби і силових методів розв'язання конфліктів;
в)     є чітка межа між політичним і неполітичним.

Варіант 1
І рівень
1. Умови для політичного розвитку Східної Галичини у складі Польщі були сприятливішими, ніж умови розвитку УРСР у складі СРСР:
 а) так;                                б) ні.
2.
    Установіть хронологічну послідовність подій.
Ø  Створення ОУН
Ø  Проголошення Карпатської України
3.
 Злиття одного народу (або його частини) з іншим через засвоєння його мови, звичаїв тощо і втрати своєї мови, культури називається:
а) колонізацією;           б) полонізацією;              в) асиміляцією.
II
       рівень
4.
 Дайте визначення термінів (понять): «Українська греко-католицька церква»; «дискримінація».
5.
    Визначте історичне явище, особистість, подію за описом. Його, сімдесятирічного громадянина Чехословаччини, військо­ва контррозвідка СРСР силоміць вивезла до Москви. Він помер у Бутирській в'язниці під час допитів.
6.
 Назвіть посади зазначених історичних осіб:
Д. Донцов  -
Є. Коновалець -
Ю. Пілсудський -
III
        рівень
7.
   Установіть причинно-наслідкові зв'язки.
 Мюнхенська змова —> виникнення Карпатської України.
8.
    Виберіть правильні твердження. Стисло обґрунтуйте свій вибір. Сталінське керівництво у 30-ті рр.:
а)  ігнорувало становище західноукраїнського населення;
б)  виступало на захист західноукраїнського населення;
в)   боролося проти національного руху на західноукраїнських землях.

1 коментар:

  1. Ось контактні дані містера Бенджаміна про електронну пошту, lfdsloans@outlook.com. / Або Whatsapp +1 989-394-3740, який допоміг мені отримати кредит у розмірі 90 000,00 євро, щоб запустити свій бізнес, і я дуже вдячний, мені тут було дуже важко, намагаючись зробити шлях, оскільки матері-одинаки не були Легко зі мною, але за допомогою містера Бенджаміна поклав посмішку на моє обличчя, коли я спостерігаю, як мій бізнес зростає і розширюється. Я знаю, що ти можеш здивувати, чому я ставив такі речі тут, але мені справді потрібно висловити свою подяку, тому хто шукає за фінансову допомогу або переживаючи труднощі з тамтешнім бізнесом або хочете запустити бізнес-проект, ви можете переконатись у цьому і мати надію вийти з негараздів. Дякую.

    ВідповістиВидалити